غذای خانگی سه سار چیتگر

هر زمان تلفن زنگ زد،لازم نیست پاسخ بدهید- تماس غیر ضروری- پیش به سوی موفقیت- ژولی پولی

هر زمان تلفن زنگ زد، لازم نیست پاسخ بدهید!!

هر زمان تلفن زنگ زد، لازم نیست پاسخ بدهید!!

5 مهر 1397

تلفن وسیله ای برای راحتی شماست، نه برای راحتی کسانی که به شما زنگ می زنند. ژولی پولی امروز در این مقاله قصد دارد به شما بیاموزد، هر زمان از طول روز که تلفن زنگ زد لازم نیست آن را پاسخ دهید. هنوز هم به محض اینکه صدای تلفن را می شنوید، طوری عمل می کنید که گویی آتش نشانی هستید که به زنگ خطر عکس العمل نشان می دهد. می دوید تا گوشی را بردارید؛ انگار زندگیتان وابسته به پاسخ سریع به آن تلفن است. افرادی را دیده ایم که آرامش هنگام شام خانواده را، یا زمان مطالعه و دوره ی مراقبه را صرف پاسخ گفتن به تلفن های نه چندان ضروی می کنند که خیلی از آنها، تماس هایی هستند که می توانند بعدا پاسخ داده شود.

پیغام های صوتی گرچه نه به صورت کامل بلکه از بعضی جهات نعمت های عصر فناوری هستند. آنها به شما فرصت می دهند تا کارهایی را که می خواهید انجام دهید و تلفن ها را سر فرصت پاسخ گویید. زنگ تلفن کار شما را قطع نمی کند و به این صورت می توانید زمان تان را صرف مسائل مهم تر زندگی کنید.

، هر زمان از طول روز که تلفن زنگ زد لازم نیست آن را پاسخ دهید.

ترک پاسخ گفتن به تلفن، هرلحظه ای که زنگ می زند کار سختی است، به طرف آن می دویم به دلیل آن که می خواهیم بدانیم چه کسی به ما زنگ می زند. یا شاید گاهی جواب دادن به تلفن راه دیگری است، برای انجام ندادن کاری که دوست نداریم. اما زمانی که یاد گرفتید اجازه دهید که زنگ بزند و همچنان روی کاری که انجام می دهید متمرکز بمانید، چه خواندن کتاب باشد یا مکالمه ی حضوری با شریک زندگی تان یا بازی با فرزند تان، پس خواهید دانست که چه عجله ای برای جواب دادن به تلفن خواهید داشت.

با دیگر مقاله های پیش به سوی موفقیت همراه باشید…