زمان واریز یارانه نقدی ماه دی سال ۱۳۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی ماه دی سال ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه نقدی ماه دی سال ۱۳۹۸

۱۵ دی ۱۳۹۸

از زمانی که مشخص شد طرح حمایت معیشتی خانوار ۱۰ ام هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود، زمان واریز یارانه نقدی تغییر پیدا کرد و یارانه نقدی ۲۰ ام هر ماه واریز خواهد شد.

تاکنون صد و شش مرحله از یارانه ی نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و در ماه دی صد و هفتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی دی سال ۱۳۹۸ در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ دی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی دی ماه ۱۳۹۸:

یارانه ی نقدی دی سال ۱۳۹۸ همچون صد و شش مرحله ی گذشته مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان (۴۵۵,۰۰۰ ریال) به ازای هر یک از مشمولان (اعضای خانواده) می باشد.

زمان برداشت یارانه نقدی دی ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی دی ماه سال ۱۳۹۸ پس از واریز به حساب سرپرستان خانوار، قابل برداشت و استفاده می باشد.