زمان واریز یارانه نقدی ماه آبان سال ۱۳۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی ماه آبان سال ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه نقدی ماه آبان سال ۱۳۹۸

۱۵ آبان ۱۳۹۸

در حالیکه تاکنون یک صد و چهار مرحله از پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار گذشته است، صد و پنجمین مرحله ی واریز یارانه ی نقدی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ انجام می شود.

زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی آبان سال ۱۳۹۸ در ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه آبان

مبلغ یارانه ی نقدی آبان ماه ۱۳۹۸:

یارانه ی نقدی آبان سال ۱۳۹۸ نیز همچون دوره های گذشته مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد تومان معادل (۴۵۵,۰۰۰ ریال( به ازای هر یک از مشمولان می باشد.

زمان برداشت یارانه نقدی آبان ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی آبان ماه سال ۱۳۹۸ پس از واریز به حساب سرپرستان خانوار، قابل برداشت می باشد.