یارانه معیشتی خرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ۹۹ - ژولی پولی

یارانه معیشتی خرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ۹۹

یارانه معیشتی خرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ۹۹

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

هفتمین مرحله از یارانه معیشتی در ۱۰ خرداد سال ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واجدین شرایط واریز می شود.

پس از اصلاح و افزایش قیمت بنزین که در آبان سال ۹۸ اتفاق افتاد و قسمت بنزین سهمیه ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید.

طبق مصوبه ی دولت تعیین شد که ما به تفاوت مبلغ بنزین با عنوان یارانه معیشتی به صورت ماهیانه به حساب سرپرستان خانوار که واجد شرایط هستند واریز شود.

مشاهده نمایید: از چه زمانی حقوق بازنشسته ها در سال ۹۹ زیاد می شود؟

مبلغ یارانه معیشتی خرداد سال ۹۹:

مبلغ یارانه معیشتی بر مبنای تعداد اعضای خانوار مشخص شده است که در زیر به آن اشاره می کنیم.

خانواده یک نفره: ۵۵ هزار تومان

خانواده دو نفره: ۱۰۳ هزار تومان

خانواده سه نفره: ۱۳۸ هزار تومان

خانواده چهار نفره: ۱۷۲ هزار تومان

خانواده پنج نفره: ۲۰۵ هزار تومان

زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ۹۹:

یارانه معیشتی خرداد سال ۹۹ در روز شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانواده ها واریز می شود.