غذای خانگی سه سار چیتگر

رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

24 اردیبهشت 1398

رضا ارمندپیشه سومین شرکت کننده ی قسمت دوم مرحله ی دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بود.

رضا ارمندپیشه، خواننده ای بسیار خوش صداست که به زیبایی می تواند حس آهنگ را به مخاطب القا کند.

وی انتخاب بسیار مناسبی برای آهنگش کرده بود و آهنگ وطن با صدای علیرضا عصار را بازخوانی کرد که موجب تحسین حضار و داوران حاضر در مسابقه عصرجدید شد.

اولین داوری که به رضا ارمندپیشه رای سفید داد امین حیایی بود و در پایان اجرایش هر سه داور دیگر مسابقه استعدادیابی عصرجدید نیز به وی رای مثبت داد و وی توانست چهار رای مثبت داوران را کسب کند.

شعر وطن :

ای وطــن ، ای مـــادر تاریــخ ســـــاز
ای مــرا بـر خـــاک تـــو روی نیــــاز

ای کویــــر تـــو بهشـت جــــــان مــن
عشـــق جــــاویدان من ایـــران من

ای ز تــو هستی گرفته ریشـــــه ام
نیست جــز اندیشه ات اندیشــه ام

آرشــی داری بـــه تیـــــر انــــداختن
دست بهرامــی بـه شیــر انــداختن

کـــاوه ی آهنگــــری ضحـــاک کـش
پتـک دشمـن افکنــی نـا پــاک کش

رخشــی و رستم بر او پـا در رکـــاب
تــا نبیند دشمنت هرگــز به خـــواب

مـــرزداران دلیــــرت جـــان به کــــف
سر فــرازن سپــاهتت صف بــه صف

خــون به دل کــردند دشت و نهــر را
بـازگـــردانــدنــــد خـــرمشهــــــر را

ای وطـــن ،ای مـــادر ایــــران مـــــن
مـــــادر اجــــداد و فــرزنــــدان مــــن

خــانه ی مـن بانه ی من توس مــــن
هــر وجــب از خــاک تو نامــوس مــن

ای دریـــغ از تـــو که ویــران بینمـــت
بیشــــه را خالــی ز شیــران بینمـت

خـــاک تو گـر نیست جـان من مبــاد
زنــــده در این بـوم و بر یک تـن مبــاد

وطــن یعنی همـه آب و همه خــاک
وطــن یعنی همـه عشق و همه پاک

به گــاه شیـــر خـــواری گاهـــــواره
بــه دور درد پیـــــری، عیـــن چـــــاره

وطــــن یعنـــی پــدر،مادر ، نیاکـــان
بــه خون و خـاک بستن عهد و پیمان

وطـــن یعنـــی هـویت، اصل، ریشـه
ســـر آغـــاز و سر انجـــام و همیشه

ستیــغ و صخـــره و دریــا و هامـــون
ارس ، زاینــــده رود ، ارونـــد ، کـارون

وطـــن یعنــی سرای تــرک تا پـارس
وطـن یعنــی خلیــج تــا ابـــد فــارس

وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
بـه تنگستــــان و دشتستــان رسیدن

زمیـن شستن ز استبــداد و از کیـن
بـه خــون گــــرم در گرمابـــه ی فیـــن

وطــن یعنــی اذان عشـــق گفتــــن
وطـــن یعنــی غبــــار از عشق رفتــن

وطــن یعنــی هـدف یعنی شهـامت
وطـــن یعنـــی شـرف یعنـی شهـادت

وطــن یعنــی گذشتــه، حـال، فـردا
تمــــام سهــــم یـک ملـــــت ز دنیــــا

وطــن یعنــی چــه آبـاد و چه ویـران
وطــــن یعنــی همین جـا ، یعنی ایران

وطــن یعنــی رهایی ز آتـش و خـون
خـــروش کــــاوه و خشــم فـریــدون

وطــن یعنــی زبــان حـــال سیمــرغ
حـدیـــث جــان زال و بـــال سیمــرغ

سپــاه جــان به خوزستــان کشیدن
شهـــادت را بــه جــان ارزان خریـدن

نمــاز خون به خونیـن شهـر خواندن
مهــاجــم را ز خــرمشهـــر رانـــــدن
وطـــن یعنــی اذان عشـــق گفتــن

وطــن یعنــی غبـار از عشـق رفتــن
وطــن یعنــی هـدف یعنی شهامت

وطـــن یعنــی شرف یعنی شهـادت
وطــن یعنــی گذشتــه،حـال، فـردا

تمـــــام سهـــم یـــک ملــت ز دنیــا
وطــن یعنــی چـه آبـاد و چه ویـران
وطـــن یعنـی همین جا یعنی ایـران